Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2013

strranger
 Najlepszą metodą,by nie dać złamać sobie serca, jest udawanie że go nie masz.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaewerls ewerls
strranger

Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.

Reposted fromextract extract viaewerls ewerls

March 26 2013

0795 60d9
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaewerls ewerls
strranger
4859 2731
Reposted frombubububu bubububu viaewerls ewerls

February 22 2013

strranger
5700 00a8
Reposted fromrisky risky viaewerls ewerls
strranger
1603 0551
Reposted fromedenpath edenpath viaewerls ewerls
strranger
Powrotów nie będzie
— Hey
Reposted fromankess ankess viaewerls ewerls
strranger
9347 8801
Reposted fromlittlestories littlestories viaewerls ewerls
strranger
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viaewerls ewerls

February 19 2013

strranger
7807 df6a
Reposted fromnezavisan nezavisan viaewerls ewerls
strranger
3266 f258
over and over again
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaewerls ewerls

February 17 2013

strranger
7523 d213 500
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaewerls ewerls
strranger

Najtrudniej słucha się piosenek które kojarzą się z kimś, kto odszedł z naszego życia.

— skąd ja to znam...
Reposted fromoutoflove outoflove viaewerls ewerls
strranger
3019 fd79
strranger
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken viaewerls ewerls
strranger
2709 674d
Reposted fromlittlestories littlestories viaewerls ewerls
strranger
i nawet nie masz pojęcia jak bardzo chciałbym Cię jutro spotkać...
Reposted fromkarolski karolski viaewerls ewerls
strranger
0297 5856
Reposted fromnfading nfading viaewerls ewerls

February 12 2013

strranger
2232 0578
Reposted fromoohwow oohwow viaewerls ewerls
strranger
0666 322b
Reposted frompoppyseed poppyseed viaewerls ewerls
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl